Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van CSO-HOCA.
Weth. Robaardstraat 23
7906 AP Hoogeveen
KvK te Meppel onder nummer: 04041312

Note: deze algemene voorwaarden is rechtsgeldig voor het bedrijf  CSO-HOCA van de heer H.Oelen,
hieronder wordt daarom gesproken van CSO omdat hier de drie takken echter in ondervallen,
al deze drie takken staan echter ingeschreven onder 1 KvK nummer te Meppel.


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden


1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door CSO gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen H.Oelen, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van CSO zijn algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van CSO zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

2-1 CSO aanvaardt slechts de toepassing van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van CSO onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door CSO aanvaard onder de bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van CSO inclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

3-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door CSO zijn aan wijzingen onderhevig zonder voorafgaande bericht, zij binden CSO niet.


Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van H. Oelen binden de laatste niet, voorzover ze door H.Oelen niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor CSO door schriftelijke bevestiging.

5-2 Elk met CSO aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat CSO zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie CSO zich zal wenden tot derden.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door CSO bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.


Artikel 6 Prijzen

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden CSO niet.

6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 7 Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".


Artikel 8 Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van CSO.Artikel 9 Aanbetaling

CSO is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van CSO de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 10 Leveringstermijnen

10-1 De  leveringstermijnen zijn normaal gesproken binnen 5 werkdagen indien de goederen voorradig zijn, met de klant wordt een aflevertermijn afgesproken indien de goederen niet voorradig zijn,         indien niet voorradig dan kan de bestelling kostenloos geannuleerd worden.

10-2 Het is wettelijk bepaald dat de consument de koop kostenloos en zonder ingebrekestelling mag ontbinden indien niet binnen 30 dagen geleverd kan worden.

10-3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor CSO zijn de goederen te leveren.

10-4 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 11 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door CSO aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 12 Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door de opdrachtgever extra in rekening gebracht. De aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door CSO buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 13 Annuleren

13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door CSO reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan CSO als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht CSO te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

13-2 Onverminderd het vermelde in het vorig lid van dit artikel behoudt CSO zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 Reclame

14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, CSO terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering CSO wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14-2 CSO dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

14-4 Indien de reclame naar het oordeel van CSO c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot den hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. CSO is niet tot verdere schade of kosten vergoeding hoe ook genaamd verplicht.


Artikel 15 Garantie

15-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend CSO aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. CSO zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien CSO na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

15-2 Voor alle goederen en materialen die CSO niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

15-3 Voor gekochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.


Artikel 16 Retentierecht

Wanneer CSO goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.


Artikel 17 Aansprakelijkheid

17-1 CSO is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

               a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

               b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

17-2 CSO is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de faktuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van CSO of van hem, die door CSO te werk zijn gesteld.

17-3 CSO zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en /of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Artikel 18 Overmacht

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar CSO of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van CSO, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van CSO, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor CSO overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2 CSO is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijke te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal CSO ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft CSO eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.
In al deze gevallen zullen alle vordering, die CSO op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 21 Betaling

21-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2 CSO is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een ad. 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21-3 CSO is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat CSO zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.


Artikel 22 Wet verkopen op afstand, alleen van toepassing bij consumentenkoop

 • De consument heeft vanaf het moment dat de produkten zijn geleverd 7 werkdagen de tijd om deze ZONDER opgave van redenen te retourneren.
 • Indien de consument gebruik maakt van het retourrecht dan dient het aankoopbedrag te worden teruggestort, dit zal geschieden binnen 24 uur na ontvangst van de goederen.
 • De verzendkosten mogen hierop in mindering worden gebracht MITS het retourneren van de bestelling kostenloos kan.
 • Indien de kosten van het retourneren voor rekening van de consument komen dan dient het gehele aankoopbedrag, inclusief de verzendkosten, te worden terugbetaald.
 • De consument zal bij retournering van de gehele bestelling slechts 1x opdraaien voor de verzendkosten.
 • Het is niet toegestaan administratiekosten of andere kosten dan deze verzendkosten in rekening te brengen indien (een deel van de) bestelling wordt geretourneerd.
 • Artikelen in uitverkoop of met korting mogen niet worden uitgesloten van het retourrecht.
 • Het is niet toegestaan uitsluitend met tegoedbonnen te werken.
 • Indien de koper graag het aankoopbedrag (evt. minus verzendkosten) op zijn rekening wil laten terugstorten, dan mag dit niet geweigerd worden.
 • Berekent CSO geen verzendkosten? Dan is het bij ruilen of retourneren niet toegestaan de gemaakte verzendkosten in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.
 • Wel is het toegestaan om in dat geval de kosten van retourzending voor rekening van de consument te laten komen.
 • Het uitsluiten van retourrecht bij artikelen waarvan de verzegeling is verbroken is alleen van toepassing op audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur. Voor wat betreft het openen van overige verpakkingen geldt dat de klant redelijkerwijs in staat moet worden gesteld om te bekijken of het artikel aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 23 Toepassing recht

Op alle door CSO gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 24 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van CSO, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.Algemene Voorwaarden van CSO, hieronder vallende CSO-HOCA, CSO-CHEMIE & CSO-PAPIER - Hoogeveen